In Het Vogeljaar’ van juni 1973 verscheen een artikel van de hand van de heer A. A. Blok getiteld ’De Blauwe Reiger in Nederland Wel of Wee?’—II. In het artikel wijdt de heer Blok enige aandacht aan de gehaltes van pesticiden en PCB’s, die in de weefsels van Nederlandse reigers zijn aangetoond. Ik betreur het. dat de heer Blok zich zo negatief heeft geuit over de aandacht die in Nederland aan de invloed van bestrijdingsmiddelen op het milieu wordt besteed. Gesteld wordt, dat in ons land een tegenstelling zou bestaan tussen 'de ernst van het probleem, de hoeveelheid er aan bestede leuzen en de voor onderzoek en bestrijding van de problematiek aanwezige mogelijkheden'. In Engeland zou één en ander veel beter zijn. Gaarne verwijs ik in dit verband op de werkzaamheden die in ons land in de afgelopen 10 jaar zijn uitgevoerd onder auspiciën van de Commissie TNO voor Onderzoek inzake Nevenwerkingen van bestrijdingsmiddelen en aanverwante stoffen. De activiteiten van met name de Contactgroep Fauna van deze commissie hebben ook belangrijk bijgedragen tot een vermindering van de risico's van chemische bestrijdingsmiddelen voor de wilde fauna. Er is geen enkele aanleiding voor de veronderstelling dat aan deze problematiek in Nederland minder aandacht zou worden besteed dan bijvoorbeeld in Engeland. Op het gebied van de beperking van de voor vogels gevaarlijke toepassingen van bestrijdingsmiddelen is ons land zelfs verder gevorderd dan Engeland.