In 1973 startte de Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland (SOVON) het Atlasproject (zie ’Het Vogeljaar’ 21, 1973, p. 315). Europees gezien wordt dit project door de European Ornithological Atlas Committee (EOAC) georganiseerd. Het doel ervan is het samenstellen van een atlas over de verspreiding van broedvogels in Europa. Nationaal en regionaal gezien dragen de verzamelde gegevens bij tot een beter inzicht in de geografische verspreiding van de broedvogels en kunnen dienstig gemaakt worden aan de milieukartering. Ook stimuleren zij tot oecologisch onderzoek over de biotoopkeus en de bevolkingsdichtheid van daarvoor in aanmerking komende soorten.