In eind november 1971 werd het tracé voor een 380 Kv-hoogspanningsleiding Velsen-Diemen definitief vastgesteld door de minister van Economische Zaken in overeenstemming met het advies van de Commissie Elektriciteitswerken. Deze vaststelling vond destijds plaats tegen de achtergrond van het toen geldige streekplan voor het Noordzeekanaalgebied, waarbij een belangrijk deel van het Reefgebied, gelegen noordelijk van het Noordzeekanaal onder gemeente Westzaan, bestemd werd voor industrievestiging. In het begin van dit jaar zijn echter Provinciale Staten van Noord-Holland accoord gegaan met de nota van uitgangspunten voor de herziening van het Streekplan Noordzeekanaalgebied. In deze nota is meer dan voorheen aandacht besteed aan de leefbaarheid van het milieu. Dit komt onder andere tot uiting in het weren van basisindustrie op de noordoever van het kanaal en het handhaven aan deze zijde van dorpsbebouwingen en vogelgebieden. Hiermee zijn de achtergronden van het destijds uitgebrachte advies en op grond daarvan genomen beslissingen vervallen. Daarom dient er een alternatief gezocht te worden, voor met name het rijke weidevogelgebied De Reef, om zodoende hier een minder schadelijk tracé voor de 380 Kv-hoogspanningsleiding vast te stellen.