De auteur, hoogleraar in de landschapskunde aan de afdeling bouwkunde van de Technische Hogeschool, Delft, geeft in dit boek een bijdrage tot een goed milieubeheer. De vele gegevens en ideeën vormen stellig een welkome bijdrage voor de praktijk van de planvorming en de daarbij noodzakelijke inspraak. Het geeft de richting hoe wij nog snel moeten ’bijsturen’. Voor Nederland als geheel, doch ook voor belangrijke landschappen als de Wadden, de Delta, de IJsselmeerpolders, het Middengebied van Holland en de Brabantse beekdalen. Prof. dr. ir. F. M. Maas: Toekomstmodel voor natuur en landschap. 126 pag., 39 foto’s (1971). Uitg. Het Wereldvenster, Baarn. Prijs f 15,90.