Een aantal jaren geleden was het ondenkbaar, dat een jubileum van één onzer beide organisaties door de andere zou kunnen worden meegevierd. Te veel en te groot waren destijds de tegenstellingen, terwijl pogingen tot zakelijk positieve benadering reeds bij voorbaat schipbreuk leden op de woelige baren der stormachtige emoties. Met vreugde kunnen wij constateren, dat hierin geleidelijk een verandering ten goede is gekomen, enerzijds als gevolg van een toenemend begrip voor eikaars streven en werken, anderzijds door de groeiende overtuiging, dat de ons allen dreigende en in omvang steeds groter wordende gevaren van buitenaf niet meer incidenteel kunnen worden bestreden, maar een gezamenlijk krachtige aanpak vereisen. Bij het bezien van de lijst van bestuursleden valt op, dat hierop voorkomt jhr. W. H. de Beaufort, oudste erelid van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, die tevens het oudste erelid van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is. Voorwaar symbolisch!