Als wij tegenwoordig in Noord-Holland langs onze kanalen en ringvaarten rijden, zien wij, vooral in de wintermaanden, steeds meer Kuifeenden, Tafeleenden en soms een enkele Witoogeend. De Kuifeenden zien wij het hele jaar, meestal in groepjes van een dertig of veertig, die foerageren o.a. op de driehoeksmossel (Dreissena polymorpha), de Tafeleenden komen als het open water is, meestal in februari en die kan men dan in de vaarten zien tot diep in de herfst toe. De toename van deze Anatidae is vooral merkbaar sinds 1967, niet alleen als wintergast, maar ook als broedvogel in vele van onze polders. In de Eilandspolder in Noord-Holland o.a. broedde in 1967 5 paar Kuifeenden en 4 paar Tafeleenden, in het Wormer- en Jisperveld waren in dat zelfde jaar broedgevallen van 6 paar Kuifeenden en 10 paar Tafeleenden. Nu in 1973 hebben er in de Eilandspolder 58 paar Kuifeenden en 43 paar Tafeleenden gebroed, en in het Wormer- en Jisperveld waren deze aantallen 190 paar «uiteenden en 80 paar Tafeleenden.