De Velduil is een vogel die zijn naam eer aan doet. Deze uilesoort mijdt n.l. de dichte bossen en brengt zijn leven door in het open veld. In de Atlas van de Europese Vogels noemt Voous (1960) de volgende biotopen: open moerassen en veengebieden, natte en droge graslanden, struiksteppen en savannen, vochtige open plaatsen in het bos, grazige rivieroevers, moerassige strandweiden en laag gelegen vochtige mostoendra’s.