Nu het Ornithologische Atlasproject na een wat aarzelend begin goed op gang is gekomen, lijkt het van belang om aan de hand van een volledig onderzocht blok enige toelichting te geven. Wij kozen hiervoor BLOK 39-18, gelegen tussen Ede, de Noord Ginkel ‚Bennekom West en de Boshoeve ten Noorden van Heelsum. De topografie van het betreffende blok is als volgt (fig. 1). Het wordt doorsneden door de spoorlijn van Ede naar Arnhem en Rijksweg E 36. In de Zuidwesthoek ligt een deel van het dorp Bennekom en Wageningen-Hoog (Noord). Als overige bebouwing treffen wij het fabriekscomplex aan van de ENKA. Verder bestaat dit Atlasblok voornamelijk uit naaldbos, loofbos, gemengd naaldloofbos, heide en wat gras- en bouwland. In fig. 1 zijn de belangrijkste landschappen globaal weergegeven. Het Atlasblok 39-18 werd onderzocht door een tiental leden van de Vogelwerkgroep Wageningen van 1972 t/m 1974. Zoals uit de broedvogellijst blijkt (tabel 1), werden 15 soorten in kolom A genoteerd die één of meerdere malen in het broedseizoen in het betreffende blok werden waargenomen. Overeenkomstig de codelijst (zie tabel 2) werden deze met de code O genoteerd. Zonder twijfel zijn dit geen mogelijke, waarschijnlijke of zekere broedvogels. Toch is het van belang ook deze soorten op de broedvogellijsten in te vullen, omdat ze een bijdrage leveren tot het samenstellen van de verspreidingskaart van de betreffende soorten.