Een grote bedreiging voor de Kleine Rietgans (Anser (tabalis) brachyrhynchus) vormen de plannen om Thjórsárver, het belangrijkste broedgebied van deze ganzensoort, al in 1976 te inunderen door de bouw van een stuwdam ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening op IJsland. Wanneer deze plannen doorgang vinden – het is aan de in de zomer van 1974 gekozen nieuwe regering van IJsland daar een beslissing over te nemen – zullen ongeveer 10.000 paar een ander broedgebied moeten vinden. Veel alternatieven zijn er niet. Het binnenland van IJsland is buiten Thjórsárver kaal en voedselarm. Er zijn weliswaar nog enkele hoog gelegen vegetatierijke gebieden, maar deze zijn droger en herbergen op het ogenblik slechts enkele broedparen. Het is dan ook zeer de vraag of deze geschikt zijn als vervangend broed- en voedselgebied voor zo’n grote populatie ganzen. Buiten Centraal-IJsland broedt de soort ook nog verspreid in kleinere kolonies op Spitsbergen en op Noordoost-Groenland. Hoewel de soort dus, geografisch gezien, enigszins gespreid broedt, is de Kleine Rietgans toch zeer kwetsbaar omdat de broedparen van Thjórsarver driekwart van de totale wereldpopulatie uitmaken.