Het Amerikaanse leger heeft begin februari in de bossen van Fort Campbell in Kentucky en ook in Tenessee een actie ondernomen tegen de twintig miljoen vogels (vooral lijsterachtigen, naar wij menen de Bedwing). Berichten spreken over 4 tot 6 helikopters die een chemisch middel, Tergitol, verspreidden die de beschermende olie van de veren oplostte, zodat de vogels doodvroren. De vogels veroorzaakten overlast aan het vliegverkeer en bemoeilijkten stijgende en landende vliegtuigen. Bovendien zouden de vogels een bedreiging voor de gezondheid van de mens en het vee in Fort Campbell vormen. ’Het Vogeljaar’ heeft geprotesteerd tegen deze massamoord en ook ’Dierenbescherming’ heeft een protestbrief verzonden. Andere organisaties bleven de ’kat uit de boom kijken’. Gezien voorgaande ervaringen menen wij dat het doden van massa’s vogels óf totaal geen zin heeft (zie bepaalde soorten in Afrika) óf het spoedig uitsterven van een algemeen voorkomende soort sterk bevorderen (waarvan in Amerika diverse voorbeelden bekend zijn). Het doden van zulke grote aantallen kan niet goedgekeurd worden, terwijl momenteel diverse humanere middelen voor het verjagen van vogels bekend zijn. (Zie ook ’Vogel der Heimat’ jrg. 45 – nr. 10/11 1975 – pag. 216).