Op 23 september 1975 was het 50 jaar geleden, dat op initiatief van de heer W. Tolsma de Vereniging voor Vogelbescherming ’s-Gravenhage en Omstreken’ werd opgericht. Eén van de redenen was, dat de toenmalige Nederlandsche Vereniging tot Bescherming van Vogels te Amsterdam volgens haar statuten geen onderafdelingen kon vormen. De oprichters waren evenwel van mening, dat voor een doeltreffende bescherming van onze vogels decentralisatie noodzakelijk was, een opvatting die in de praktijk juist is gebleken. Dit laatste neemt niet weg dat nauwe samenwerking, liefst in een organisatorisch verband, met de 'Nederlandse Vereniging’ nog steeds wenselijk lijkt. Volgens de statuten stelt de vereniging zich tot doel het beschermen van de vogelstand, in het bijzonder op het grondgebied van de gemeente ’s-Gravenhage en de omliggende gemeenten, alsmede vogelstudie en propaganda voor vogelbescherming in het algemeen. Ter uitvoering van deze doelstellingen verzorgt de vereniging een groot aantal activiteiten, te weten: voordrachten en vertoning van films en dia’s op ledenbijeenkomsten; excursies in binnen- en buitenland zowel voor leden als voor jeugdleden; beheer van vogelreservaten en -tuinen; beheer van de zilvermeeuwkolonie in de Wassenaarse duinen; wintervoedering van vogels; exploitatie van een vogelasyl; bestrijding van de vogelvangst en van overtredingen van de Vogel wet 1936; het richten van verzoek- en bezwaarschriften aan overheden en andere instanties; stimulering van het vogelpopulatie-onderzoek in de Wassenaarse en Westlandse duinen en medewerking door leden aan het Vogelringstation Meijendel; uitgifte van het mededelingenblad ’De Wulp’ en het jeugdblad ’t Vogelaartje’; het instandhouden van een Vogelwacht van actieve vrijwilligers ter bewaking van parken, plantsoenen en andere terreinen, het ophangen en verzorgen van nestkasten en assistentie bij het beheer van vogeltuinen en vogelasyl. Een jeugdcommissie regelt de activiteiten van de jeugdleden (o.a. jeugdexcursies).