In november 1975 zullen er vijf jaren verlopen zijn sedert de afsluiting van het Haringvliet, waardoor het getij ook in de Biesbosch werd uitgebannen. Dat de Biesbosch ook daarna als natuurgebied van zeer grote betekenis zou blijven, heeft Zonneveld (1955) al kort na het op gang komen van de Deltawerken duidelijk gemaakt. Met het devies ’De Biesbosch is dood, leve de Biesbosch’ heeft Zonneveld (1970) de nieuwe tijd ingeluid en verdergaanfe voorspellingen gedaan, waarbij de nieuwe peilen, te weten hoog water op circa 50 cm + NAP en laag water op circa 30 cm + NAP als gegeven konden worden gebruikt. De grote natuurwetenschappelijke waarde en de noodzaak de Biesbosch speciale bescherming te geven, werden andermaal beklemtoond. Als nieuwe elementen moesten milieuvervuiling en sterk toegenomen recreatie worden genoemd. Schrijver heeft in de afgelopen vier jaar de Biesbosch een aantal malen bezocht, te weten op 25 dagen in 1971,18 dagen in 1972,11 dagen in 1973 en 14 dagen in 1974. Nagenoeg alle bezoeken golden de Dordtse Biesbosch. Schrijver bezoekt dit gebied sedert 1933, zodat recente waarnemingen op een betrekkelijke lange achterliggende periode kunnen worden geprojecteerd.