In de serie gedetailleerde overzichten van de rijkdom aan de natuur en landschap van de gebieden in de ruime omgeving van het Alkmaardermeer is het 5e Alkmaardermeerboek over de Markerpolder ten noorden van de Zaanstreek, gemeente Uitgeest, verschenen. Een belangrijk deel behandelt de aldaar waargenomen vogels, voornamelijk in de periode 1969-1974. (pag. 19-69) en uitgewerkt door Willem Rol. Er werden 150 vogelsoorten waargenomen, waarvan 56 soorten als broedvogel werden genoteerd. In de waarnemingsjaren verdwenen Dodaars, Grasmus en Huiszwaluw als broedvogel, terwijl met nadruk op de enorme achteruitgang van het aantal Kemphanen en Boerenzwaluwen wordt gewezen. Tot de 94 niet-broedvogels behoren 43 regelmatige doortrekkers en/of wintergasten en/of zomergasten, 26 onregelmatige of vrij zeldzame tot zeer zeldzame gasten en 25 dwaalgasten die in de Markerpolder voorkomen. In het overzicht komt men tot de conclusie dat de polder een redelijk tot goed broedvogelgebied is met een gemiddelde weidevogeldichtheid in 1972 van 1,219 broedparen per hectare waarbij vooral de Grutto genoemd moet worden, verder als een zeer waardevol doortrekgebied met voedselgebied voor Lepelaars en Blauwe Reigers en pleisterplaats voor Smienten.