De Braamsluiper is in de loop van de jaren voor vele vogelwaarnemers een moeilijk te doorgronden vogelsoort gebleven. Veel publicaties zijn er over deze soort niet verschenen. Vragen over de verspreiding van de soort als broedvogel in Nederland en de grootte van deze populatie zijn nog nauwelijks of niet beantwoord. Jaap Taapken komt als onderzoekleider van deze soort van het KNNV-project broedvogelonderzoek in 1967 tot de volgende conclusies: allereerst stelde hij vast dat de Braamsluiper een typisch ’biotoopgevoelige’ soort is, d.w.z. dat het broedgebied van de soort aan zeer bepaalde eisen moet voldoen. Verder veronderstelt hij dat het niet ondenkbeeldig is dat óók de plekjes waar de soort zich op de doortrek korte of langere tijd ophoudt van zeer bepaalde aard moeten zijn. Ik zal in dit bestek ook geen antwoord kunnen geven op de vragen over het kwantitatieve voorkomen van de soort in Nederland. Mogelijk dat het SOVON-Atlasproject binnen enkele jaren hierover het een en ander duidelijk maakt. Over de kwaliteit van zijn biotoop valt echter het een en ander op te merken en is het mogelijk enkele suggesties te geven om een uitbreiding van de biotoop voor deze soort te creëren. *