Evenals de meeste andere broedvogelsoorten waarvan de biotoop gevormd wordt door extensief gebruikte cultuurgrond, wordt de Grauwe Gors bedreigd door de voortgaande intensivering van de landbouw. Hoe groot deze bedreiging is en op welke wijze de Grauwe Gors beschermd zou kunnen worden is niet bekend daar er weinig onderzoek aan deze soort is gedaan. Een verdere achteruitgang van deze soort zou zeer te betreuren zijn, mede omdat de Grauwe Gors ongetwijfeld één van onze meest interessante broedvogelsoorten is. Niet zo zeer qua uiterlijk, wat dat betreft doet hij zijn naam eer aan, maar vooral vanwege gedrag, biotoopkeuze en alles dat daarmee samenhangt. Wat Nederland betreft wil ik trachten een deel van de lacunes in onze kennis op te vullen. Daartoe is het allereerst nodig te beschikken over een zo volledig mogelijk beeld van het voorkomen en de verspreiding van de Grauwe Gors, zowel in de broedtijd als daarbuiten. Ik wil dan ook iedereen uitnodigen alle gegevens waarover men beschikt aan mij door te geven, uiteraard voorzien van datum, nauwkeurige plaatsaanduiding (schetskaartje!) en verdere bijzonderheden. Ook zou ik iedereen willen vragen de komende jaren wat extra aandacht aan deze soort te besteden. Het inventariseren van Grauwe Gorzen is niet moeilijk, doch er zijn enkele punten waarmee rekening moet worden gehouden. Aan het slot van dit artikeltje zijn deze vermeld.