Vanaf 1 april 1973 werden er door enkele vogelaars uit de omgeving van Sint Johannesga, de heren M. de Boer, K. Koopman en ondergetekende, regelmatig controles uitgeoefend onder de nieuwe hoogspanningsleidingen. Het betreffende traject, 51/2 km lang, bestaat uit een 110 kilovolt-leiding naar Wolvega en een 220 kilovolt-leiding naar Ens. Eind april 1973 werden de masten van de 220 kilovolt-leiding naar Ens van draden voorzien, de 110 kilovolt-leiding naar Wolvega was toen al reeds klaar. De leidingen lopen op geringe afstand evenwijdig naast elkaar, door een terrein dat voor het grootste gedeelte bestaat uit grasland. Het terrein, gelegen tussen de Veenscheiding te Rottum en de Tjonger te Rotstergaast, wordt onder de leidingen op vijf plaatsen doorkruist met wegen, namelijk Vogelzangweg – Binnenweg – Oude Postweg – Bisschopsweg en Snakkerbuorren. Van het terrein is het gebied gelegen tussen Binnenweg en Veenscheiding wel het meest geschikte terrein voor een goede weidevogelstand.