In het broedseizoen van 1973 werd in West-Nederland begonnen met de inventarisatie van broedvogels ten behoeve van een avifauna van dit gebied. Als omgrenzing werd gekozen voor het gehele grondgebied van de provincie Zuid-Holland, exclusief de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en het gebied in Noord-Holland dat ten zuiden van het Noordzeekanaal ligt, met uitzondering van het Gooi. Op deze manier wordt een aansluiting gevonden van het te inventariseren gebied aan de gebieden die ten behoeve van de avifauna van midden-Nederland en Noord-Holland boven het Noordzeekanaal zijn geïnventariseerd. In eerste aanleg meenden wij dat aan alle facetten van het voorkomen van vogels, zoals trek, overwintering, overzomering en dergelijke aandacht kon worden besteed. In de loop van het onderzoek bleek dit onuitvoerbaar; gegeven de hoeveelheid medewerkers zouden alle onderzoeken nooit voldoende kunnen worden uitgevoerd. Wij hebben ons toen noodgedwongen beperkt tot de broedvogels. Aan het gehele onderzoek werken enkele honderden vogelaars en vrijwel alle vogelwerkgroepen in het gebied op de een of andere manier mee. Daarnaast wordt steun ontvangen van Provinciale Waterstaat Zuid-Holland, Provinciale Planologische Dienst Noord-Holland en Staatsbosbeheer. Onze gegevens worden tevens ingebracht in het Atlasproject van het SOVON.