Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de ’Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland’ werd een extra uitgave van het verenigingsblad ’Sterna’ uitgegeven. Dit is een boekje geworden van 54 pagina’s met pentekeningen, kaartjes, grafiekjes en foto’s en werd als aandenken aan de leden van de wacht uitgezonden. De inhoud bevat de volgende artikelen: ’De waterkwaliteit van het Grevelingenmeer’ (dr. P. H. Nienhuis), ’Veranderingen van de flora en fauna van de Grevelingen na de afsluiting’ (dr. P. H. Nienhuis), ’Landschappelijke indeling’ (drs. J. Visser), ’Vegetatieontwikkeling in de Grevelingen na de afsluiting’ (drs. H. L. F. Saeijs), ’Het loopkeveronderzoek in de Grevelingen’ (ing. M. Zijlstra), ’Vogels op de Grevelingen’ (H. J. M. Baptist), ’De huidige voedselketens in het Grevelingenmeer (dr. W. J. Wolff) en ’De Grevelingen, een grote toekomst voor natuur en mens’ (ir. F. N. Zwart). Baptist schrijft over de veranderingen die zijn ontstaan in de vogelbevolking van de Grevelingen door de afsluiting (pag. 41-45). De aantallen steltlopers zijn in het najaar en winter in aantal sterk achteruit gegaan, per soort variërend van 80 tot 95%. Als voorbeeld wordt een grafiek van de aantallen van de Scholekster gegeven. Deplanteneters zijn na de afsluiting in aantal vooruitgegaan, veroorzaakt door een toename van voedsel. De belangrijkste voedselproducent is het zeegras. Mede hierdoor heeft de Rotgans zich qua aantal kunnen handhaven en is de Knobbelzwaan (zie grafiek) in aantal toegenomen. Ook de eenden profiteerden hier van. De meest spectaculaire ontwikkelingen hebben zich bij visetende vogels voorgedaan. Met name bij de Fuut. Vóór de afsluiting werden maximaal 79 exemplaren op één dag geteld, na de afsluiting werden er maximaal bijna 10.000 exemplaren geteld. Ook andere viseters zoals Aalscholver, Blauwe Reiger en Middelste Zaagbek namen toe. Het is niet te verwachten dat een afsluiting van de Oosterschelde ook zonder negatieve gevolgen voor de populaties van de steltlopers in dit gebied zal blijven. Ook het beheer ten behoeve van de broedvogels (onder meer sterns, plevieren, weidevogels) wordt besproken. Tot nu toe zijn na de afsluiting ± 150 vogelsoorten op de Grevelingen waargenomen.