Samenvattend kan gezegd worden dat de soortroep als reactie op het kunstgeluid in de meeste gevallen werd gehoord maar dat dit slechts een indicatie is voor het aanwezig zijn van één of meer Waterrallen. Andere geluiden, zoals de waarschuwingsen lokroep der ouden en de geluiden van de pull! zijn zeer belangrijk om vast te kunnen stellen of de Waterral broedvogel is. Het gehele broedseizoen vinden er verplaatsingen plaats. Waterrallen schijnen tot in juni door te trekken. Het vangen van Waterratten in augustus bleek op Vlieland een goede correctie in te houden op het inventariseren. Er werden niet minder dan 103 juvenielen gevangen. Gebleken is dat het gebruik van kunstgeluid in de paar-en broedtijd nadelen heeft. Grove verstoringen zijn niet uitgesloten, evenals wegtrek daardoor. Het verdient daarom aanbeveling om alleen de soortroep bij het localiseren van Waterratten aan te wenden en de geluidsbron op afstand te bedienen. Het lokaliseren opzich om de 2-3 weken te herhalen tot en met juli. Ten slotte wil ik dr. V. de Vries, drs. G. de Roos en G. J. Slob dankzeggen voor de kritische op- en aanmerkingen welke de definitieve vormgeving van het manuscript ten goede kwam.