Van de Grauwe Gors is reeds lang bekend dat van jaar tot jaar belangrijke bestandsschommelingen op kunnen treden. Uit het onderzoek van deze soort dat wordt uitgevoerd onder auspiciën van het Contactorgaan voor Vogelstudie is, dank zij de medewerking van vele waarnemers, gebleken dat het broedbestand in het afgelopen seizoen wel een zeer diep dieptepunt heeft bereikt. In dit artikeltje zal worden ingegaan op de mogelijke oorzaken van dit teleurstellende resultaat. Met behulp van de resultaten verkregen bij inventarisaties van een vijftigtal gebieden is een indexcijfer berekend voor het broedbestand van de Grauwe Gors in Nederland gedurende de periode 1971 t/m 1976. Dit indexcijfer is berekend uit de verhouding tussen het totaal aantal territoria en de som van de in de zelfde gebieden vastgestelde hoogste aantallen territoria. Deze methode is vrij primitief, doch het beschikbare materiaal is niet geschikt voor nauwkeuriger methoden. De resultaten van de berekeningen zijn hieronder vermeld.