Van de heer W. van Barneveld, Schrijverspark 15 I te Veenendaal, ontving ik de volgende vragen ter beantwoording in deze rubriek. VRAAG 1: Nog elk jaar wordt in Nederland de jacht geopend op Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Toppereend, Tafeleend, Kuifeend, Poelsnip en Bokje, terwijl onze Beneluxpartner België voor deze vogels, welke ook daar onder de Jachtwet vallen, de jacht gesloten houdt. Juist in het kader van de Benelux-overeenkomst, welke reeds op 10 juni 1970 tot stand kwam, moet het toch mogelijk zijn om, in 6 jaar, harmonisatie van de desbetreffende wettelijke regelingen in de Beneluxlanden tot stand te brengen?