Niet minder dan 60 gestencilde bladzijden beslaat het jaarverslag over 1976 van de Vogelwerkgroep ’De Kempen’ (secr. J. van Kessel, Evestraat 18, Veldhoven, tel. 040- 531211). Dit verslag heeft een grote hoeveelheid informatie waarop wij onmogelijk in dit korte bestek dieper kunnen ingaan. Wij troffen er ook een noodkreet aan van de Werkgroep: Natuurbehoud en Milieubeheer Groot Deurne, postbus 81, Deurne ,Help! De Peel verdwijnt’. De gemeente Deurne heeft een ontgrondingsvergunning voor 266 ha aangevraagd om te vervenen. Als dit zal worden toegestaan is er binnen tien jaar geen hoogveengebied meer overgebleven. De voor vervening noodzakelijke ontwatering vormt een ernstige bedreiging voor de aanwezige plantengemeenschappen en omliggende gebieden.