Van 3-15 augustus 1970 hield de Vogelwerkgroep van de CJN het vijfde werkgroepkamp op Vlieland waar speciaal het voedselgedrag van enkele wadvogels (Bergeend, Steenloper, Rosse Grutto, Tureluur, Kok- en Stormmeeuw) en de ligging van de voedselgebieden werden bekeken. Twee maal werd een vogeltelling gehouden, waarbij op het eiland geconcentreerde steltlopers, eenden, meeuwen en sterns zijn geteld. R. Bijlsma, J. van der Kamp, J. Odink, E. Osieck, G. Sleeuwenhoek en J. Steketee namen één of meerdere hoofdstukken voor hun rekening. L. Buurma schreef over de Noordse Stern na de broedtijd, het getij- en het foerageergedrag, de slaaptrek en de aanwezigheid op Vlieland, de foerageren van Visdief en Dwergstern. Een samenvatting van de wadvogeltellingen in augustus op Vlieland geeft een betrouwbare indruk met interessante getallen. Vlieboek 3. Gestencild, 106 pagina’s, onder redactie van Rob Bijlsma (Hindelaan 5, Wageningen-Hoog, tel. 08370-13543). Uitg. Vogelwerkgroep der Algemene Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie en Natuurbescherming. Te bestellen door storting van f 3,— (+ f 3,— verzendkosten) op girorek. 3 213 358 t.n.v. de kampsecr. VWG, Studentenlaan 2a, Groningen.