In de midwintermaanden zijn totaal 72 vogelsoorten waargenomen in De Bilt-Zuid. Hierbij moet worden aangetekend, dat alleen foeragerende en rustende vogels zijn geteld. Zeven waargenomen vogelsoorten behoren tot de codegroep a. (zeer klein aantal, zie tabel A.) te weten Smelleken, Witgatje, Ijsvogel, Witte Kwikstaart, Grote Gele Kwikstaart, Pestvogel en Appelvink. Uit de categorie b. noem ik de waarnemingen van de Bergeend, Sperwer en Grote Lijster. In de telperiode zijn vier stootvogelsoorten waargenomen. Hun aantal varieerde tijdens de teldagen tussen 13 – 17 exemplaren.