Op het eiland Griend in de Waddenzee heeft de etholoog Jan Veen jarenlang het gedrag van nestelende en broedende Grote Sterns bestudeerd en de resultaten vastgelegd in een dissertatie waarop hij onlangs promoveerde. In de jaren 1965-1972 ging hij na welke factoren van invloed zijn op het voortplantingssucces, welk gedrag de Grote Stern vertoont om predatie te voorkomen en welke de functie is van de (afwijkende) kolonievorm in verband met het voortplantingssucces. Waarom nestelen Grote Sterns eigenlijk in kolonies, waarom gaan ze altijd bij hun erfvijanden de Kokmeeuwen in de buurt zitten en waarom zitten ze zo veel dichter opeen dan Kokmeeuwen? Het boek wordt in drie hoofdstukken verdeeld: algemene aspecten, functionele aspecten van het verspreidingspatroon van de nesten en causale aspecten van het verspreidingspatroon der nesten. Het in het Engels gestelde boek is zeker te zwaar voor de oppervlakkig geïnteresseerde, maar bijzonder boeiend voor diegenen die zich in dit biologisch veldonderzoek willen verdiepen. J. Veen: The Sandwich Tern. Functional and causal aspects of nest distribution. 193 pagina's, 51 figuren, 25 foto’s (1977). Uitg. E. J, Brill, Leiden. Prijs / 60,— (ingenaaid). Voor lezers van 'Het Vogeljaar' tegen gereduceerde prijs verkrijgbaar, indien zij vóór 15 december a.s. ƒ 32,— overmaken op postgiro 2 025 787 tnv L. Bouma, Jonge Buorren 8, Terhorne met vermelding van: boek dr. J. Veen. Het boek wordt dan pas na die datum toegezonden!