In dit rapport treffen we de resultaten aan van een onderzoek naar verkeersslachtoffers onder de fauna van 1 september 1973 tot 1 januari 1976 door het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. In deze periode werd van 126 vogelsoorten (totaal 14.300 exemplaren) dood door verkeer vastgesteld. Berekend werd dat gemiddeld 653.000 vogels en 159.000 zoogdieren als verkeersslachtoffers vielen. De meeste vogelslachtoffers bevinden zich onder de cultuurvolgende soorten, De hoogste aantallen zijn gevonden in de open landschappen. De aanwezigheid van voedsel (zaden, aas, dode insekten) op de weg veroorzaakt veel slachtoffers. Voor geen enkele diersoort kon worden aangetoond dat het verkeer op zich een rechtstreekse bedreiging voor de populatie vormt. Ofschoon ik zou willen toevoegen dat, in het bijzonder voor Nachtzwaluw en uilen, zware verliezen aan een populatie zouden kunnen worden toegebracht. In het rapport worden talloze onderwerpen aangesneden en vele suggesties gedaan. Wij hopen echter dat het onderzoek naar verkeersslachtoffers hierbij niet is afgesloten omdat er nog vele vragen openliggen die om een antwoord vragen. Tevens kan de heersende situatie zich in de loop der Jaren wijzigen. D.A. Jonkers & G.W. de Vries: Verkeersslachtoffers onder de fauna. Gestencild. 83 pagina’s, met figuren, tabellen, grafieken en tekeningetjes (1977). Uitg. ’Vogelbescherming’. Verkrijgbaar door overmaking van ƒ 10,— op giro 1 882 523 tnv Vogelbescherming, Zeist.