In deel I (pag. 1-34) wordt de jacht op watervogels in Denemarken beschreven en een beschouwing gegeven over de verspreiding en het afschot van deze vogels. Veranderingen in de populaties worden bekeken, zowel in nationaal als internationaal verband. De toename van het aantal jagers, de verstoring door het jagen op watervogels en het onwettig jagen worden genoemd. Vervolgens wordt de watervogeljacht in Denemarken vergeleken met die in het buitenland. Enige algemene gedachten over de Jachtwet besluiten dit deel van het boek. Deel II (pag. 35-51) begint met een kort historisch overzicht van de verandering in de wetgeving betreffende het stichten van beschermde vogelgebieden. De bestaande beschermde gebieden worden genoemd en de verschillende soorten van bescherming worden in beschouwing genomen. De behoefte aan meer beschermde gebieden wordt getoetst aan de internationale verplichtingen en de bedreiging van de watervogels. Aan het eind van deel II worden besproken de uitbreiding van de bescherming in reeds bestaande beschermde gebieden en het oprichten van nieuwe soorten beschermde gebieden.