De Workumer Binnen- en Buitenwaard vormen gezamenlijk een uiterst belangrijk gebied voor zowel broedvogels als pleisteraars. De waarde dreigt ernstig aangetast te worden door het aanbrengen van een verandering in het peil van het IJsselmeerwater. De broedgebieden van soorten als de Visdief, Dwergstern, Kluut en Bontbekplevier dreigen door de peilveranderingen en hun gevolgen te verdwijnen. Ook de toenemende recreatieve voorzieningen en de moderne vormen van agrarisch beheer zijn belangrijke bedreigingen, bijvoorbeeld voor een kritische weidevogelsoort als de Kemphaan en eenden als de Pijlstaart en de Zomerfaling. Gezien de louter negatieve invloeden is de jacht een niet langer in het gebied te dulden gebeuren. Gezien alle bovengenoemde bedreigingen moeten alle betrokken instanties al het mogelijke in het werk stellen om de waarde van de Workumerwaard veilig te stellen. Dat is mogelijk door: – de doorgevoerde peilveranderingen tot het oude peil terug te draaien; – te gaan werken aan het herstel en behoud van de schelpenbanken (met behoud van het dynamisch milieu, dus geen dijk om de Buitenwaard!); – het afremmen en zo mogelijk terugdringen van de recreatie; – het afstappen van genoemde moderne vormen van agrarisch beheer; – als waarborg voor de rust in het winterhalfjaar, een totale stopzetting van de jacht in het gebied. Pas als aan deze voorstellen uitvoering is gegeven zal de Workumerwaard door de vogels optimaal benut kunnen worden. Een schitterend gebied heeft dan eindelijk de zo broodnodige erkenning. Guus van Duin, Rode Kruislaan 1043, 1111 ZZ Diemen.