Het Groot Eiland, centraal gelegen in Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, behoort tot de gemeente Hulst en is een, sinds het eind van de 18e eeuw, bedijkt gebied. Door zijn min of meer geïsoleerde ligging zou het gemakkelijk te beschermen zijn, doch door allerlei oorzaken dreigt het als natuurgebied verloren te gaan of althans sterk in waarde te verminderen. De bestemming’ beschermd natuurgebied’ in het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Hulst, heeft weinig aan deze situatie veranderd. Deze waardevermindering en ontluistering is al jaren aan de gang. Van pagina 123-231 wordt de avifauna van dit gebied behandeld. In het totaal werden er 217 vogelsoorten vastgesteld. Van 102 vastgestelde broedvogels zijn er 33 zomervogel en 44 jaarvogel, waarmee op 77 regelmatige broedvogelsoorten wordt gekomen, Van de 132 soorten die er niet broeden behoren er 27 tot regelmatige doortrekkers en wintergasten, 19 tot de vaste doortrekkers, 23 soorten zijn onregelmatige gast en 63 soorten werden als dwaalgast vastgesteld. Tevens werden 8 ondersoorten waargenomen. Daarnaast worden ook de geologische ontwikkeling, historie, afwatering, landschappelijke en botanische rijkdommen, paddestoelen, zoogdieren, amfibiën, vissen, insekten, slakken en andere lagere dieren, waterkwaliteit behandeld en een lijst van geraadpleegde litteratuur vermeld.