In 1970 werd begonnen met het verhogen van de zeedijk tussen Harlingen en Zwarte Haan in het kader van de Deltawet. Het trekgedrag van de Sneeuwgors (Plectrophenax nivalis) werd hierdoor beïnvloed. Voorheen werd de soort regelmatig aan de zeedijk gezien, echter meest tijdens voor- en najaarstrek. Door de bovengenoemde werkzaamheden ontstond op de taluds van de zeewering een vrij open vegetatie. Daardoor kwam blijkbaar een ideaal foerageergebied voor de Sneeuwgorzen tot stand. De situatie is nu als volgt: Eind september/ begin oktober arriveren de eerste Sneeuwgorzen. Vrijwel de gehele winter verblijven ze langs de zeedijk. In de loop van maart vertrekken de gorzen. Het verblijf van Sneeuwgorzen langs de Waddenkust bracht ons op het idee deze soort aan een nadere studie te onderwerpen. In eerste instantie om iets te weten te komen over de herkomst van deze ’wintergasten’.