Het Nationaal Comité wekt plaatselijke en regionale organisaties op te overleggen hoe in geval van nood hef voederingswerk moet worden georganiseerd. Met andere woorden zich af te vragen: wie doet te zijner tijd wat? Welke bakkerijen, graanmaalderijen, landbouw-coöperaties, groentenveilingen, slachthuizen, poeliers en dergelijke zijn genegen hun afval gratis ter beschikking te stellen? Wie belast zich met het transport naar de voederplaatsen en hoe zal het transport dan plaatsvinden? De beantwoording van deze en andere vragen van organisatorische aard in een vroeg stadium doen straks het hulpverleningswerk efficiënter verlopen. Het Nationaal Comité wil desgewenst gaarne met adviezen ter zijde staan en wijst bovendien op de brochure ’Wintervoedering’ (zie ’Het Vogeljaar’ 23 (6) : 257). Het kantoor is verhuisd naar Laan Copes van Cattenburch 73, ’s-Gravenhage, telefoon 070-63 80 38. Buiten tijden van actie is de secretaris te bereiken onder 070-86 54 67, bij geen gehoor kan zo nodig contact worden opgenomen met de voorzitter, telefoon 070 – 83 76 08.