In de jaren 1976, 1977 en 1978 zijn jaarlijks 300 à 350 jonge Aalscholvers op het nest gedood in één van de enige drie kolonies in Denemarken. De jonge vogels worden uit het nest geschoten tijdens het broedseizoen teneinde het kwetsbare bos te behoeden, waarin de Aalscholvers in 1972 voor het eerst broedden. Er is een afschot-vergunning verleend door het Deense Ministerie van Landbouw. Aan het eind van de vorige eeuw was de Aalscholver in Denemarken uitgeroeid. Pas in 1938 verscheen hij weer als broedvogel. Hij trachtte op zes plaatsen vaste voet te krijgen, maar werd vrijwel overal weggeschoten. Op het ogenblik broedt de soort nog op drie plaatsen met ongeveer 1200 paar. ten behoeve van de bedreigde soort heeft het Ministerie van Landbouw deze plaatselijke slachting van 300-350 jongen elk jaar toegestaan vanaf 1976. Het proefstation voor de wildbiologie heeft het doden aanbevolen, terwijl de Natuurbeschermingsraad het slechts ’met tegenzin’ heeft aanvaard.