Op zijn verzoek zal ir. J.W.G. Pfeiffer per 1 februari 1979 worden ontheven uit zijn functie van directeur faunabeheer van het ministerie van landbouw en visserij. Te verwachten is dat ir. Pfeiffer per gelijke datum zal worden benoemd tot plaatsvervangend hoofdingenieur-directeur voor landinrichting, grond- en bosbeheer in de provincie Utrecht, Met de waarneming van de leiding van de directie faunabeheer zal worden belast de adjunct-directeur bij deze directie, dr. W.J. Doude van Troostwijk. Ir. Pfeiffer heeft zich gedurende zijn directeurschap in het bijzonder ingezet voor de bescherming van vogels Een record aantal vogelsoorten, name- lijk de Poelsnip, Bokje, Roek, Bonte Kraai en Zomertaling, genieten thans een volledige bescherming. Bovendien hopen wij dat in de maanden die hem nog resten als directeur van faunabeheer ook de Watersnip en de Krakeend beschermd kunnen worden en de jacht op de Wintertaling op een latere datum zal kunnen ingaan en wel op de datum dat mag worden aangenomen dat alle Zomertalingen ons land hebben verlaten op weg naar hun overwinteringsgebieden. Wij zijn ir. Pfeiffer zeer erkentelijk voor al het werk dat hij voor de vogelbescherming in Nederland heeft gedaan!