Van verschillende lezers hebben ons in de loop van dit jaar vragen bereikt met betrekking tot de ‘Avifauna van Nederland’. Veel mensen hebben de laatste uitgave van 1970 in hun bezit, doch missen de daarop sedert 1968 verschenen aanvullingen en wijzigingen, hetgeen door hen als een duidelijk gemis wordt ervaren. Inlichtingen verkregen van uitgeverij E. J. Brill te Leiden brachten, volgens één van de briefschrijvers, aan het licht dat voorlopig niet op een nieuwe uitgave gerekend kan worden. Teneinde enigszins aan de, naar ons gevoel, terechte behoefte tegemoet te komen heeft de redactie besloten na te gaan wat in deze gedaan zou kunnen worden. Gebleken is dat een en ander vrij veel werk vergt en dat daarom en ook door ruimtegebrek, zeker niet alles in één keer kan worden opgenomen. Besloten is derhalve te beginnen met de vermelding van de ná 31 december 1968 in de Avifauna opgenomen ’Nieuwe soorten.’ De benodigde gegevens zijn verkregen uit de sedert 1969 in het tijdschrift ’Limosa’, verschenen afleveringen van de ’Ornithologie van Nederland’. Deze zijn thans gepubliceerd tot en met die over het jaar 1975. Hoewel wij dus niet in staat zijn de lezers de laatste gegevens tot en met 1977 te verschaffen meent de redactie er goed aan te doen de thans beschikbare gegevens, tot en met 1975 dus, op te nemen. Of in de nabije toekomst nog meer aanvullende gegevens op de ’Avifauna van Nederland’ gepubliceerd zullen kunnen worden en wij denken daarbij aan ’statuswijzigingen’, ’nieuwe broedvogels’, ’nieuwe vroege en late waarnemingsdata’ enz., is op dit moment nog niet te zeggen. Wij hopen evenwel enerzijds dat het mogelijk zal blijken en anderzijds dat er onder de lezers behoefte aan zal blijken te bestaan, hetgeen een extra stimulans zal zijn.