Weinigen zullen hebben voorzien dat de waarneming van een Grote Stern vóór de Brouwersdam op 30 december 1972 de eerste zou zijn van een hele reeks winterwaarnemingen. Winter 1972-1973 bracht twee waarnemingen van ieder één vogel, de bewuste decemberwaarneming en nog één in januari 1973. In januari en februari 1974 waren er wederom Grote Sterns langs de Brouwersdam, maximaal drie exemplaren tegelijk. De daaropvolgende winter kregen de Grote Sterns speciale aandacht. Ik bracht toen vele uren door langs de Brouwersdam, hetgeen tot resultaat had dat bij nagenoeg alle bezoeken Grote Sterns konden worden waargenomen, met een maximum van 4 vogels tezamen. De ontmoetingen vonden plaats binnen een straal van één kilometer en de vogels bleken een vaste rustplaats te bezitten. Mede op grond hiervan was het niet te optimistisch om te stellen dat er ter plaatse Grote Sterns overwinterden. Na winter 1974-1975 waren de activiteiten minder op Grote Sterns gericht, maar de waarnemingen bleven doorgaan. Onze winterwaarnemingen staan niet alleen. Elders langs de Westeuropese kusten en met name langs de Frans-Atlantische kust ziet men tegenwoordig nogal eens Grote Sterns in het winterhalfjaar. Het is dus zaak om de waarnemingen te blijven registreren. In een tabel vindt de lezer een overzichtje van de winterwaarnemingen van Grote Sterns sinds 1972-1973, welke ons bereikten. Als criterium geldt het tijdvak gelegen tussen 15 november en 15 maart,