Naar aanleiding van een onderzoek aangaande slaaptrek en trouw aan wintergebied werden in de provincie Brabant in België Kokmeeuwen gemerkt en geringd. Het merken geschiedde door het aanbrengen van een kleurencombinatie op de veren, eventueel samen met een plastic vleugelmerkteken. ledereen die gemerkte Kokmeeuwen waarneemt wordt verzocht plaats, datum, biotoop, leeftijd van de vogel indien mogelijk en de waargenomen kleurencombinatie te noteren. Alle ingezonden gegevens worden zo spoedig mogelijk beantwoord. Laboratorium voor Systematiek en Ecologie. Zoölogisch Instituut, Guido Rooseleer, Naamse straat 59, B-3000 Leuven, België, tel. 23 17 81.