Momenteel wordt er gewerkt aan de herziening van het streekplan Twente (tig. 1). In dit streekplan wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied voor een periode van circa 10 jaar geschetst. Voor een goede planvorming zijn diverse basisgegevens noodzakelijk; er vindt onder meer een landschapsinventarisatie plaats. Deze wordt verricht door de Stichting voor Bodemkartering (Stiboka) te Wageningen in opdracht van Gedeputeerde Staten van Overijssel en in nauwe samenwerking met de Provinciale Planologische Dienst van deze provincie. Hierbij worden elementaire landschapsgegevens verzameld. Volgens de auteurs zijn deze ook bruikbaar bij het opzetten van een broedvogelonderzoek. In dit artikel wordt hierop nader ingegaan.