Mrs. E. J. Fisk in Florida (USA) publiceerde onlangs een overzicht van gegevens uit de gehele wereld over het nestelen van vogels op daken van gebouwen (zie Bird-Banding 49 (2), 1978, pp. 134-141). Zij verzocht ondergetekende om zo mogelijk nadere informatie over dit verschijnsel te verzamelen wat betreft Nederland. Bij mijn weten zijn zowel Scholekster als Kleine Plevier in Nederland broedend gevonden op platte daken van gebouwen, maar nadere details hieromtrent zijn mij niet bekend. Zodoende zijn alle gegevens over het verschijnsel uit Nederland of daarbuiten zeer welkom bij ondergetekende, die zorg zal dragen voor doorsturen naar mrs. Fisk. Een korte beschrijving van gebouw, grootte en structuur van dak, daarop broedend gevonden vogelsoort en foerageerplaats van deze vogels wordt gaarne ingewacht. R. van Halewijn, Zoölogisch Laboratorium, Plompetorengracht 9-11, 3512 CA Utrecht.