In SOVON-mededeling no. 16 hebt u kunnen lezen over de vorderingen met betrekking tot het verwerken van de gegevens van het atlasproject voor broedvogels. Thans nadert de ’Atlas van de Nederlandse Broedvogels’ zijn voltooiing. Het is nu zeker dat de atlas uitgegeven zal worden door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland (’Natuurmonumenten’) en gedrukt zal worden door drukkerij De Lange/Van Leer te Deventer. Met ’Natuurmonumenten’ werd de afspraak gemaakt dat SOVON verantwoordelijk is voor de kaarten en de teksten, terwijl ’Natuurmonumenten’ de financiële kant en de verkoop voor haar rekening neemt. De lay-out wordt in onderling overleg tussen SOVON, ’Natuurmonumenten’ en de drukker geregeld. De planning is erop gericht de atlas eind van dit jaar te laten verschijnen. De onderdelen waaruit de atlas zal bestaan, zijn min of meer bepaald. In de door de Algemeen Coördinator geschreven inleidende hoofdstukken worden behandeld: – achtergronden en geschiedenis van het atlasproject. – de daarvoor opgerichte Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland (SOVON). – de methodiek van het project. – de volledigheid van het onderzoek – een algemene interpretatie van de verspreidingskaarten. – gegevens benodigd om de kaarten te kunnen interpreteren, zoals een bodemkaart van Nederland en kaarten die de aanwezigheid van water, naaldbos, loofbos, heide en moeras aangeven. Deze laatste kaarten worden uitgevoerd als de gebruikelijke blokkenkaarten, waarbij in symbolen is aangegeven of van deze landschappen meer of minder dan 100 ha aanwezig is. – de werkwijze van de Commissie Zeldzame Broedvogels (CZB).