In nr. 2 van deze jaargang (pag. 99) bespraken wij het prachtige boek over de ’Vogels van Europa’ dat Roger Arnhem samenstelde en waarin 257 kleurenfoto’s zijn opgenomen van vogels. Het opmerkelijke hiervan is zoals wij reeds meldden, dat géén der foto’s bij vogelnesten zijn opgenomen. Oók door Roger Arnhem wordt vogelfotografie bij vogelnesten uiterst ongewenst geacht. Daar heeft hij geen goed woord voor over. Als bijzonderheid kunnen wij bovendien berichten dat de gehele winst van het boek ten goede komt aan de bestrijding van de massale moord op de trekvogels. Bescheiden mens, als Arnhem is is dit gegeven bij de verkoop van dit prachtige boek ons inziens niet duidelijk genoeg naar voren gekomen. Daarom willen we nog eens met nadruk mededelen dat de auteur de gehele opbrengst van het boek ten dienste van de trekvogels stelt ten bate van het Internationaal Fonds voor Bescherming van Trekvogels van het Belgisch Verbond tot Bescherming van Vogels. Voor de lezers van ’Het Vogeljaar’ een reden temeer om dit boek met de grootste spoed aan te schaffen. Het boek bevat talloze gegevens die wij elders tevergeefs zouden zoeken, vooral ook voor ons bevat interessante berichten over het voorkomen van bepaalde vogelsoorten in Frankrijk. U kunt het boek bij ons bestellen door overmaking van ƒ 39,50 (inclusief portokosten) op girorekening 1 389 425 tnv W. A Werkman, Bellaertsstraat 16, 6721 WB Bennekom met vermelding ’Vogels van Europa’.