De serie boeken van de Waddenzeevereniging heeft navolging gevonden in een uitgave over ’Saeftinghe’. Weliswaar dit maal gebonden in linnen band. Naast de informatieve beschrijving van planten, vissen, vogels (pag. 59-73) en zoogdieren levert de uitgave een schat aan gegevens over de ontstaanswijze en de historische ontwikkeling. Meer dan de helft van de in 1950 in het Deltagebied aanwezige schorren is nu reeds verdwenen of zal binnenkort gaan verdwijnen. Van de resterende schorren ligt bijna 90% in ’Saefthinge’. Wel een aanwijzing hoe hard de Zeeuwse buitendijkse natuurgebieden in oppervlakte afnemen. Ook de kwaliteit loopt voortdurend terug. De auteurs maken melding van het verdwijnen van verschillende diersoorten. Nog steeds is in het reservaat waar te nemen hoe grote delen van Nederland eens ontstaan moeten zijn. ledereen, die iets meer dan een oppervlakkige kennisname van dit natuurgebied van Het Zeeuwse Landschap wenst, zal van de inhoud van dit boek kennis moeten nemen. Het aantal broedparen van alle vogels werd in 1978 op circa 21.000 paren geschat en is nog steeds in opgaande lijn. Bestrijding van de Zilvermeeuw wordt heel terecht niet aanbevolen. Bijlage 3 (pag. 127-132) bevat een avifaunistische lijst waarin in het kort alle in het gebied waargenomen vogels worden vermeld. Het boek is bijzonder verzorgd en bevat behalve vele zwart/wit foto’s ook een aantal kleurenfoto’s, waarvan sommige zeer sfeervol. Kaartjes, landschapsfoto’s en kleurenfoto’s maken het tot een prachtige ’momentopname’ van dit unieke Zeelandse reservaat. G.M.P. Sponselee & M.A. Buise: Het Verdronken Land van Saeftinghe. 135 pag., 125 zwart/wit foto’s, 35 kleurenfoto’s, 24 kaartjes (1979). Uitg. J. Duerinck-Krachten bv., Kloosterzande. Prijs f 49,50.