Deze Belgische avifauna is samengesteld door de Vogelwerkgroep van ’De Wielewaal’, afdeling Gent met medewerking van de afdelingen Krekenland, Scheldeland en Schelde-Leie, de Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie, de VZW Durme en de Natuurgidsen uit het Gentse. Het geinventariseerde gebied beslaat 76.620 ha en bevat een negental gebieden, die ornithologisch zeer belangrijk zijn, namelijk: het krekengebied Assenede, de depressie van de Moervaart, de waterspaarbekkens van Kluizen, de opgespoten terreinen, de Damvallei, de Scheldemeersen tussen Gent en Wetteren, de Kalkense meersen, de Bourgoyen, de Leienvallei ten zuiden van Gent. Er worden 305 vogelsoorten en ondersoorten in behandeld, waarvan 133 broedvogels. Van elk soort wordt de status vermeld, talrijkheid en plaats en tijdstip waar en wanneer ze waargenomen zijn. Bovendien wordt bij elk soort op een kaartje het voorkomen vermeld. De inleidende tekst (45 pagina’s) bevat ondermeer kaartjes van de ligging van het gebied ten opzichte van België en Oost-Vlaanderen, een detailkaart met omschrijving van de negen belangrijkste natuurgebieden evenals een opgave van de 68 in het gebied liggende gemeenten met vermelding van ornithologisch belangrijke kreken, plassen, kanalen, vijvers, waterlopen, moerassen, meersen, polders, dijken, bossen, kasteelparken en dergelijke J. van den Steen: Avifauna Gids van het Gewest Gent en de ’Kanaalzone’. 372 pag., pentekeningen van Gilbert Van Avermaet, kaarten van R. Pietraszko, samenstelling Vogelwerkgroep Gent (1979). Uitgave Vogelwerkgroep Gent van ’De Wielewaal’, Gent. Prijs Bfrcs 350.- Verkrijgbaar door storting van dit bedrag op postrekening 000 – 0520631 – 32 van ’De Wielewaal’, afd. Gent, per adres W. Bonheure, Basketbalstraat 16, 9220 Lovendegem, België met vermelding ’Avifauna’.