Een veertiental vogelwerkgroepen en enkele individuele vogelaars hebben zich bereid verklaard hun medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de eisen die de Gekraagde Roodstaart stelt aan nestkasten en andere niet-natuurlijke broedplaatsen. De litteratuur hierover is meestal erg summier en niet zelden tegenstrijdig. Een gedegen onderzoek is te meer geboden omdat de soort achteruit lijkt te gaan. Er zijn vragenlijsten samengesteld en aan de medewerkers toegezonden. De ingevulde formulieren worden graag in de periode augustus-september terugontvangen. Voorlopig beperkt het onderzoek zich tot het seizoen 1980. De bevindingen zullen worden gepubliceerd. Op basis van de verstrekte en verwerkte gegevens zal het dan hopelijk mogelijk zijn verantwoorde aanbevelingen te doen voor de bouw van de meest geschikte nestkasten voor de Gekraagde Roodstaart.