Het boek Trekvogels’ van Jaap Taapken en D.A.C. van den Hoorn vormde de basis van de lesbrief over trekvogels voor leerlingen van 11-13 jaar. Het materiaal is een lees/werkboekje, inclusief vragen en opdrachten en een handleiding van 17 pagina’s voor de onderwijzer met enige achtergrondinformatie, litteratuur, en dergelijke. Het doel is kennis aan te dragen over trekvogels, hun bedreigingen, noodzaak tot bescherming en dergelijke. Maar ook het bevorderen van begrip voor en bewustwording van een noodzaak van de conservering en verbetering van ons leefmilieu, in het bijzonder ten aanzien van de plaats en functie van trekvogels daarin en leerlingen te motiveren, waar dat mogelijks is, zelf mee te werken aan de bescherming van vogels. Gedurende vijf weken heeft de Nederlandse Schoolradio (SNS, postbus 115, 1200 AC Hilversum) in maart wekelijks 20 minuten aandacht aan dit onderwerp besteed. Het is geen biologische benadering van trekvogels, er wordt ingegaan op het verschijnsel trek bij vogels, welke vogels trekken, hoe wij weten dat ze trekken en waarom ze trekken. Met tal van voorbeelden wordt dit geïllustreerd. Accent wordt gelegd op de betekenis van het Waddengebied als foerageer- en rustplaats. Ten slotte worden de talrijke gevaren genoemd waaraan trekvogels blootstaan en wordt vermeld wat er zoal gedaan wordt om trekvogels te beschermen. Leerlingen kunnen via vele vragen en opdrachten aan de slag.