In Zuidelijk Flevoland ligt tussen de Lage Vaart, de Oostvaardersdijk en de Knardijk een vrijwel onontgonnen aaneengesloten gebied van circa 6000 ha, dat zich heeft ontwikkeld tot een van de meest waardevolle natuurgebieden van Nederland en Noordwest-Europa. Het uitgestrekte gebied omvat een bekaad nat gedeelte van circa 3600 ha en een vochtig tot droog gedeelte van circa 2400 ha (zie figuur 1). Het bekade deel bestaat globaal uit 1000 ha open water, 2000 ha open moerasgebied (kleine plassen, afgewisseld door velden riet en lisdodde), 500 ha gesloten rietland en 100 ha moerasbos (wilgen). Van het vochtige tot droge deel is nu 180 ha ontgonnen en is een begin gemaakt met de ontginning van nog eens 670 ha (zie figuur 1). ;