Gezien de belangrijke fase waarin de besluitvorming over het Oostvaardersplassengebied zich bevindt achten wij het zeer urgent de lezers vsm 'Het Vogeljaar’ in te lichten over de uitzonderlijke kwaliteiten van dit natuurgebied, dat aan alle kanten ernstig wordt bedreigd en nog geenszins veilig is gesteld. Drs. F.W.M. Vera maakte voor ons blad een uitgebreide samenvatting van een rapport van zijn hand getiteld: ’De Oostvaardersplassen. De mogelijkheden tot behoud en verdere ontwikkeling van de levensgemeenschap’. Dit rapport werd in januari 1980 door het Staatsbosbeheer uitgebracht en door de directeur, ing. J. Verkoren, aan tal van diensten en personen, die bij de inrichting van Zuidelijk Flevoland betrokken zijn, aangeboden.