In dit gestencilde verslag (86 pagina’s) worden de verzamelde gegevens gepubliceerd. Ze vertonen onder meer duidelijk welke verschillen in trekpatronen kunnen optreden tussen de diverse waarnemingsposten. Zo onttrekt de sterke passage van Zwarte Zeeëenden langs de Waddeneilanden en de Hondsbossche Zeewering zich grotendeels aan ons oog, terwijl Scheveningen daarentegen betere mogelijkheden biedt om de passage van sterns te bestuderen, dan bijvoorbeeld de Hondsbossche Zeewering. In de inleiding wordt het weer per maand behandeld, daarna worden de 10 groepen (duikers, grondeleenden, overige eenden, ganzen en zwanen, Scholekster en plevieren, snippen en ruiters, strandlopers en franjepoten, jagers en meeuwen, sterns en alken en overige soorten) onder de loupe genomen, geillustreerd met talloze grafieken en 21 foto’s. Als appendix volgen zeven hoofdstukken over de sterns van Scheveningen, de winter 1978/1979, de trek van de Visdief en het weer, trek langs de Hondsbossche Zeewering 1979, Alk en Zeekoet vergeleken, een Kleinste Jager als logé en vogelfotografie. Verder een overzicht van in 1977 tot en met 1979 waargenomen vogelsoorten, verantwoording en adressen. Nadere inlichtingen bij Frank Jansen, G. Gezellestraat 1, 2274 XN Voorburg, 070 – 872720. Het verslag is te bestellen door overmaking van f 5,-- inclusief portokosten op giro 3933305 tnv. B.J.M. Haase, Stevinstraat 68, 2587 EN Scheveningen met vermelding 'Jaarverslag 1979’. Zie voorvorige verslagen ’Het Vogeljaar’ 26 (6):307 & 27 (3):147.