Door een groot aantal ornithologen in West-Duitsland zijn artikelen geschreven die een leidraad voor de veldornitholoog kunnen zijn. Peter Berthold, Eindhard Bezzel en Gerhard Thielcke, die zelf een belangrijk aandeel in de tekst hebben gehad, zorgden ervoor alle artikelen samen in één boek te brengen. Ondermeer worden besproken: uitrusting en werkwijze in het veld, gidsen en kaarten, optische uitrusting, kijkers, fotografische uitrusting, aantekenmethoden, notitieboek, bandrecorder, nestkaarten, rui- en gewichtenkaarten, vogelvangst en het ringonderzoek, geluidsopnamen, automatische registratie in het veld, andere hulpmiddelen (zoals stopwatch, hoogtemeter, kompas), kwalitatieve onderzoekingen, zeldzaamheden en uitzonderingsgevallen, soortenlijsten, onderzoekingen bij broedbiologie, trek en dergelijke, kwantitatieve onderzoekingen, dichtheden van broedparen, vogeltrek, broedbiologie, gedrag, populatiedynamiek, biometrie, voedselbiologie, dagen jaarperiodieken. Buiten deze aanbevelingen voor in het veld worden ook een aantal raadgevingen voor het werk aan de schrijftafel gegeven, onder andere over het verzamelen van litteratuur- en waarnemingsgegevens, uitwerken van waarnemingen en litteratuurgegevens, uitzoeken van data, statistische uitwerkingsmethoden, grafische voorstellingen en afbeeldingen, verbreidingskaarten, klaarmaken van drukklare manuscripten, hoe men een voordracht moet houden en het verkrijgen van litteratuur. Alles met een bepaalde Duitse grondigheid samengesteld, maar naar de litteratuur te oordelen voornamelijk geënt op Duitse gegevens. Waarbij moet worden vastgesteld dat hoofdstuk 2.2 ’Statistische Auswertungsmethoden’ (pagina 73-115) velen ’boven de pet’ zal gaan terwijl er in verhouding aan dit onderwerp te veel tekst wordt gebruikt. Een boek dat velen de weg verder zal wijzen en vele anderen op goede ideeën zal kunnen brengen.