De Deltawerken hebben niet alleen in de noordelijke Delta grote veranderingen aangericht – afgesloten, getijloze zee-armen of andere met gedempt getij – ook rond de Westerschelde brengen zij veranderingen teweeg. Directe en indirecte veranderingen. Door de ingrepen hiervoor genoemd, is het gebied waar eb en vloed werkzaam zijn, veel kleiner geworden en daardoor de bij eb droogvallende voedselrijke slikken. De dijkverzwaring rond de Westerschelde heeft hierop nauwelijks invloed, maar door de veranderingen elders, is het Westerscheldegebied veel belangrijker geworden, omdat nu, procentueel gezien, een veel groter deel van de slikken in het Westerscheldegebied ligt.