De Wader Study Group (WSG) is een in 1970 onder de vleugels van de British Trust for Ornithology (BTO) gevormde groep waarnemers die zich bezighoudt met het bestuderen van steltlopers. Aanvankelijk bestond de groep alleen uit Engelsen en was het ringen en meten van steltlopers de belangrijkste activiteit. In de er op volgende jaren is de WSG een, van de BTO onafhankelijke, groep geworden waarin talactiviteiten en ethologisch en oecologisch gericht onderzoek een steeds belangrijker plaats zijn gaan innemen. Het ledental is aanzienlijk toegenomen en momenteel is al ongeveer de helft van het aantal leden van buiten Groot-Brittannië afkomstig. De WSG heeft zich tot taak gesteld te zorgen voor contacten tussen degenen die zich beroepsmatig met steltloperonderzoek bezighouden en hen die dit in hun vrije tijd doen. Dit gebeurt via gezamelijke projecten, bijeenkomsten en de uitgave van een engelstalig blad, het WSG Bulletin (Sekretariaat: Graham Appleton, 18 Old Barn Road, Bournville, Birmingham, BSO IPY, Engeland). De WSG startte met een nieuw project waaraan ook door waarnemers en ringers in Nederland kan worden meegewerkt. Doel is beter inzicht te krijgen in de uitwisseling van steltlopers tussen estuaria in West-Europa. Een gebied als de Waddenzee (of delen daarvan) is voor vele soorten van groot belang in het voor- en najaar terwijl estuaria langs de Engelse, Franse of Afrikaanse kust juist in de winter erg belangrijk zijn. Deze estuaria vormen als het ware een keten waarin alle schakels gedurende een bepaalde periode van het jaar van belang zijn. Omdat nog steeds estuaria op de nominatie staan om ingepolderd te worden is het van groot belang te weten welke rol een bepaalde schakel speelt in het jaarlijkse trekgebeuren.